Przeznaczenie - finansowanie dowolnych nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

Oprocentowanie - WIBOR 3M + marża Banku (ustalana indywidualnie)*

Okres kredytowania do 15 lat

Wysokość kredytu - stanowi uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, kredyt realizowany jest do kwoty 80,00% wartości inwestycji

Zabezpieczenie - weksel in’blanco, negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,

Wymagane dokumenty

Zalety kredytu

  • elastyczne warunki kredytowania
  • niska prowizja za udzielenie kredytu
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji,
  • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • szybka decyzja kredytowa

* Ponad powyższe Bank informuje:

  1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
  2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
  3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
  4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
  5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.