Ustawodawca wprowadził możliwość zawieszenia spłaty kredytu w 2024 r. (tzw. "wakacji kredytowych"), dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wyjaśnienia, które mogą pomóc złożyć wniosek.  Ważne! Nasze wyjaśnienia nie są interpretacją przepisów prawa. 

 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

 Z wakacji kredytowych można skorzystać w 2024 r., jeżeli:

·        wartość udzielonego Państwu kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe nie przekracza 1 200 000 zł oraz

·        spełniony zostanie co najmniej jeden z dwóch poniższych warunków.

 

Warunek 1 (wysokość raty do dochodu)

Państwa średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, należy wziąć pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe.

Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

RdD = rata Twojego kredytu hipotecznego / miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

 

Jak sprawdzić, czy zostanie spełniony warunek 1?

Muszą obliczyć Państwo dochód gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Pod uwagę należy wziąć osobno każdy miesiąc. 

Ważne!  Jeśli gospodarstwo domowe tworzy kilka osób – uwzględnić należy dochód każdej z nich.

 

Obliczamy wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

Przykład:

Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

RdD za styczeń = 3 500 zł / 7 000 zł = 50,00%

RdD za luty= 3 500 zł / 7 200 zł = 48,61%

RdD za marzec = 3 500 zł / 7 500 zł = 46,67%

Następnie należy obliczyć średnią z 3 uzyskanych wyników: RdD z trzech m-cy = (50,00% + 48,61% + 46,67%) / 3 = 48,43%

 

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30 %

Miesiąc Rata kredytu Dochód osoby 1 współtworzącej gospodarstwo domowe Dochód osoby 2 współtworzącej gospodarstwo domowe Dochód gospodarstwa domowego Obliczenie RdD Obliczenie średniej RdD za 3 miesiące
Luty 2024 3 600 zł 3 050 zł 4 100 zł 7 150 zł 3 600 zł/ 7 150 zł = 50, 35%

50,35%+49,86%+50%=150,21%

śr. arytmetyczna wynosi: 150,21%/3 = 50,07%
Marzec 2024 3 580 zł 3 100 zł 4 080 zł 7 180 zł 3 580 zł/ 7 180 zł = 49,86%
Kwiecień 2024 3 550 zł 3 080 zł 4 020 zł 7 100 zł 3 550 zł/7 100 zł = 50%

 

Warunek 2

 

Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe na utrzymaniu mają Państwo co najmniej 3 dzieci, które

·        - nie ukończyły 18. roku życia,

·        - nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

·        - mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które są Państwa na utrzymaniu, to również dzieci:

·        - nad którymi sprawujecie rodzinną pieczę zastępczą,

·       -  dla których jesteście dotychczasową rodziną zastępczą,

·       - które przebywają w prowadzonym przez Państwa rodzinnym domu dziecka.

 

Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy

Dochódprzychody z miesiąca: 

·        - który poprzedza miesiąc złożenia przez Państwa wniosku o wakacje kredytowe lub 

·        - w którym składacie Państwo wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracicie dochód.

 

Aby wyliczyć dochód, miesięczne przychody należy pomniejszyć o: 

1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3) kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

 

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które prowadzą Państwo: 

·        - samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub

·        - wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Państwem mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe). 

 

Szczegółowe definicje pojęć znajdują się w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Podstawa prawna

Ustawia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 8 ust. 3 – „Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)      miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2)      składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)      kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się

1)    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2)    zasiłku celowego;

3)    pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4)    wartości świadczenia w naturze;

5)    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6)    świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

7)    dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

8)    świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 i 2140);

9)    świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192);

10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188);

12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105);

13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 5 );

15) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140);

16) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204);

17) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 6 );

18) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169 i 295);

19) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295);

20) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.

21) kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1.opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2.opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.